• Povinné informace

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název: 
Obec Kulířov

2. Důvod a způsob založení: 
Obec Kulířov vznikla nabytím účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990, jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, jímž se obec ve svých činnostech řídí.

3. Organizační struktura

Obec Kulířov
Úřední hodiny  Středa 17:00 - 19:00
IČ: 00542873
Hlavní adresa
Kulířov 130
679 06 Jedovnice

Adresy
Pro osobní návštěvu
Kulířov 130, 679 06 Jedovnice

Kontaktní spojení
Telefon: 724 187 908
Starosta: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Místostarosta: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Účetní: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Úřad: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
WWW: www.kulirov.cz
Datová schránka obce Kulířov: ps8buni

Bankovní spojení
153151037/0300 ČSOB a.s.

Zastupitelstvo obce
Organizační zařazení
Obec Kulířov

Osoby

Jméno

Funkce

Telefon

Mgr. Marek Veselý

Starosta

724 187 908

RNDr. Miroslav Kovařík

Místostarosta

 

AleŠ Matuška

Zastupitel

 

Ondřej Šantavý

Zastupitel

 

Marcela Vymazalová

Zastupitel

 

Roman Koutný    
Ing. Jan Ledvina    
Lenka Minaříková    

Výbory zastupitelstva obce

Finanční výbor: předseda Matuška Aleš
Člen Kovaříková Anna
Člen Šantavá Jana

Kontrolní výbor: Ing. Jan Ledvina
Člen Alois Bejček
Člen Filip Buchta

Starosta
Organizační zařazení
Obec Kulířov

Osoby

Jméno

Funkce

Telefon

Mgr. Marek Veselý

Starosta

724 187 908

Úřad obce
Organizační zařazení
Obec Kulířov

Osoby

Jméno

Funkce

Telefon

Mgr. Marek Veselý

Starosta

724 187 908

RNDr. Miroslav Kovařík

Místostarosta

 

Marcela Vymazalová

Účetní

 

4. Kontaktní spojení

Kulířov 130
679 06 Jedovnice
Telefon: 724 187 908

Starosta: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Místostarosta: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Účetní: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Úřad: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
WWW: www.kulirov.cz
el. podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datová schránka Obce Kulířov: ps8buni

4.1. Kontaktní poštovní adresa
Kulířov 130
679 06 Jedovnice

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Kulířov 130
679 06 Jedovnice

4.3. Úřední hodiny
Středa: 17.00 – 19.00

4.4. Telefonní čísla

724 187 908

4.6. Adresa internetové stránky

www.kulirov.cz

4.7. Adresa e-podatelny
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8. Další elektronické adresy

Starosta: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Místostarosta: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Účetní: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Úřad: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
el. podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5. Bankovní spojení

153151037/0300 ČSOB a.s.
- Hotovostní platbou na Obecním úřadě

6. : 00542873

7. DIČ: Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty
8.1. Seznamy hlavních dokumentů
 viz  Úřední deska

8.2. Rozpočet

9. Žádosti o informace
Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají
ústně – v kanceláři úřadu
písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
Úřad obce Kulířov
Kulířov 130
679 06 Jedovnice
e-mailem:

Starosta: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Místostarosta: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Účetní: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Úřad: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
elektronickým podáním: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefonicky na tel. čísle: 724 187 908
Úřední hodiny Středa 17.00 – 19.00

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů
Lhůty
Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny
Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Kdo může o informaci požádat
o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá
Kdo informaci poskytne
kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)
Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno
Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.
Další omezení práva na informace
Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
probíhajícím trestním řízení,
rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
plnění úkolů zpravodajských služeb
přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.
Jak se o informaci žádá
Žádost o poskytnutí informace se podává
ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Co musí písemná žádost obsahovat
označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
Jaký bude postup povinného subjektu
Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.
Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví
pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení
Komu se odvolání posílá
odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Kdo o odvolání rozhodne
o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podatelna

11. Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví
Odvolání
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
Stížnost
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12. Formuláře
 


Formuláře potřebné pro řešení obecných životních situací je možné najít především na stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz
Další formuláře jsou zveřejněny na www.form.cz
Některé z formulářů využívaných na Městském úřadu Vyškov jsou ke stažení na stránkách Městského úřadu Vyškov.
Formulář žádosti o poskytnutí informací ke stažení na:

http://www.form.cz/f_mesto/inform.pdf

13. Návod na řešení životních situací
Veškeré návody na řešení životních situací občanů a podnikatelů jsou umístěny na:

Portálu veřejné správy České republiky.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

14.2. Vydané právní předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanoví právo žádat informace a povinnost poskytnout informace, a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí. 

Povinný subjekt jedná a rozhoduje zejména podle těchto předpisů:
- Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
- Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních
práv a svobod
jako součásti ústavního pořádku České republiky,
- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády ČR č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady,
- Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
- Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
- Zákon č. 71/1967 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
- Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
- Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů,
- Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 172/1991 Sb., o majetku obcí, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění
pozdějších předpisů,
- Zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním
zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský
zákoník,
- Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník,
- Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech,
ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,
- Zákon č. 344/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů.
- Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Seznam platných řádů obce:
- Jednací řád Zastupitelstva obce Kulířov
Tento výčet právních předpisů není úplný. Tyto a další právní předpisy jsou
uloženy na obecním úřadu, kde jsou v úřední dny k nahlédnutí.
Výše uvedené právní předpisy, včetně obecně závazných vyhlášek obce, jsou
k dispozici a nahlédnutí v úřední den středa v kanceláři OÚ Kulířov.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
 
Poskytování informace na základě žádosti je prováděno za úhradu. Výše úhrady za poskytnutí informace se stanoví takto:
a) mzdové náklady - za každou započatou hodinu práce zaměstnance spojené s vyhledáváním informace - 100,- Kč
b) materiálové náklady: kopírování na kopírovacím stroji:
A4 jednostranně - 2,- Kč
A4 oboustranně - 3,- Kč
A3 jednostranně - 3,- Kč
A3 oboustranně - 4,- Kč
tisk na tiskárnách - A4 černobíle - 3,- Kč - A4 barevně - 10,- Kč
kopírování na magnetické nosiče - 1 ks - 15,- Kč
odeslání poštou - 2 Kč + sazba poštovného
 
Jestliže bude požadován úkon podléhající zákonu o správních poplatcích, účtuje se také správní poplatek podle příslušné položky uvedeného zákona. V případě vzniklých cestovních nákladů účtují se sazby dle platného znění zákona o cestovních náhradách.
 
Poplatky podle zákona o správních poplatcích:
- poplatek za úřední ověření podpisu .............. 30 Kč
- poplatek za úřední ověření listiny.................... 30 Kč/1 stránka


16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 
Výroční zpráva o činnosti OÚ Kulířov v oblasti poskytování informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2013.
OÚ Kulířov jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2013, podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.
V souladu se zákonem poskytuje OÚ žadatelům informace na základě jejich žádostí nebo zveřejněním.
 
Přehled o vyřizovaných žádostech:
Počet podaných žádostí o informace: 2
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumávaných soudem: 0
Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona: 0
 
17. Seznam organizací zřizovaných obcí
Obec nezřizuje žádní organizace.

18. Registr oznámení pro podporu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění zákona č. 216/2008 Sb.
Úložiště registru oznámení www.kulirov.cz

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Povinné údaje internet.pdf)Povinne informace[ ]484 kB

Vytisknout E-mail

siroky pohled